Algemene voorwaarden

We werken hard om je (online) winkelervaring zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om dat te doen hebben we een aantal algemene voorwaarden. Hieronder lees je er alles over.

Vragen? Neem contact op.

INFO

The Netherlands
LABFRESH BV (hierna “LABFRESH”)
Van Baerlestraat 32
1071 AX Amsterdam

Internet: www.labfresh.eu
E-mail: hello@labfresh.eu
Directie: Kasper Brandi Petersen en Lotte Vink
Statutaire zetel: Amsterdam
Registratienummer: NL857337415B01
Kamer van Koophandel: 68187874

Denmark
LABFRESH ApS (hierna ‘LABFRESH’)
Købmagergade 32
1150 Copenhagen

Internet: www.labfresh.dk
E-mail: hello@labfresh.eu
Management: Kasper Brandi Petersen and Lotte Vink
Registered office: Copenhagen
Registration number: 43393375

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.labfresh.eu alsmede per e-mail en telefoon voor aanbiedingen, leveringen, diensten en overeenkomsten gesloten met medewerkers van LABFRESH. Afzonderlijke voorwaarden worden niet erkend, tenzij LABFRESH zich daar uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord verklaart.

1.2 Deze voorwaarden binden en machtigen uitsluitend de consument. Onder consument in de zin van onderstaande regeling wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit om redenen die in overwegende mate geen commercieel of zelfstandig karakter hebben. Consumenten zullen hierna ook worden aangeduid als "klanten".

2. PREFACE

2.1 LABFRESH is een modemerk en online shop die online en occasioneel via telefoon of winkellocatie kleding verkoopt.

2.2 LABFRESH behoudt zich het recht voor om individuele functionaliteiten van haar service continu te updaten en aan te passen, en indien nodig te beperken.

2.3 LABFRESH behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen door secties te verwijderen, te vervangen of aan te vullen. Elke bestelling is onderworpen aan de voorwaarden die geldig zijn vanaf de datum van inwerkingtreding, tenzij een verplichte wijziging van deze voorwaarden omwille van wettelijke of reglementaire redenen onvermijdelijk wordt (in dat geval zal de meest recente versie van de voorwaarden ook van toepassing zijn op bestellingen die geplaatst werden voor deze van kracht werden).

3. REGISTRATIE BIJ LABFRESH

3.1 Voor het gebruik van de internetdiensten van LABFRESH is het noodzakelijk zich te registreren in het onlinesysteem van LABFRESH. De klant moet bij de registratie een geldig e-mailadres invoeren en een wachtwoord instellen. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat hierbij geen rechten van anderen worden geschonden. De klant is verplicht zijn persoonlijke inloggegevens vertrouwelijk te behandelen en te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot deze gegevens.

3.2 RDe registratie is gratis. Een recht op lidmaatschap bij LABFRESH bestaat niet. LABFRESH kan aan de registratie aanvullende eisen verbinden (bijv. gegevenscontrole). De klant is verplicht om bij de registratie de verstrekte informatie correct en in de juiste vorm te verstrekken. Tijdens een actief lidmaatschap bij LABFRESH moeten wijzigingen in de verstrekte gegevens zonder vertraging of verzoek van de kant van LABFRESH worden meegedeeld. Ongeacht een succesvolle registratie bestaat er inherent geen aanspraak op het gebruik van de aangeboden diensten.

3.3 De klant is verplicht een e-mailadres aan LABFRESH te verstrekken. LABFRESH is gerechtigd om relevante verklaringen voor de klant naar dit e-mailadres te sturen, tenzij wettelijk of contractueel een meer bindende vorm van communicatie is vastgelegd.

3.4 De klant geeft LABFRESH toestemming om telefonisch of via enig ander communicatiemiddel contact met hem op te nemen voor de afwikkeling van een overeenkomst.

3.5 DDe klant is alleen gemachtigd om gebruik te maken van de internetdiensten van LABFRESH via de gebruikelijke programma's (internetbrowsers) of eventueel via door LABFRESH ter beschikking gestelde software. Oneigenlijk gebruik is in het bijzonder de toegang via geautomatiseerde software (bijv. gescripte programma's). Dit geldt in het bijzonder indien de gebruikte software dient voor het genereren of opeisen van specifieke gegevens.

3.6 Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van LABFRESH inhoud van de webpagina's van LABFRESH te kopiëren of anderszins te gebruiken.

4. CONTRACTOVEREENKOMST

4.1 Een aanbod tot koop wordt door de klant gedaan bij het verzenden van een bestelling door activering van de betreffende knop. Dit aanbod is gedurende vier weken bindend voor de klant. LABFRESH behoudt zich het recht voor om aanbiedingen van klanten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Het versturen van een bevestiging door LABFRESH houdt geen aanvaarding van dit koopaanbod in. Zij geldt enkel als bevestiging van ontvangst van de bestelling. Het aanbod wordt door LABFRESH pas aanvaard wanneer deze aanvaarding (via e-mail) aan de klant is meegedeeld of wanneer LABFRESH de artikelen verzendt

4.2 LABFRESH verzamelt of gebruikt waarschijnlijkheidswaarden ten behoeve van de bepaling van de aanleiding, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie die - onder meer - gebruik maken van adresgegevens.

5. LEVERING EN RETOUREN

5.1 Wij bieden GRATIS levering en retouren boven €40 naar de meeste landen in de EU, VS en Canada & alle belastingen inbegrepen. De exacte prijzen en voorwaarden voor elk land vindt u hier.

5.2 Levering van artikelen vindt over het algemeen plaats binnen 1 werkdag nadat LABFRESH het aanbod van de klant heeft geaccepteerd, dat wil zeggen vanaf het moment dat de artikelen worden verzonden respectievelijk na bevestiging van de bestelling via e-mail. LABFRESH levert momenteel aan de meeste EU-landen, alsmede aan de VS en Canada. LABFRESH streeft ernaar om aan alle landen te leveren, maar landen buiten de EU, VS en Canada, zijn onder voorbehoud.

5.3 LABFRESH maakt gebruik van verschillende verzendbedrijven.

5.4Klanten worden gevraagd om een retourlabel aan te vragen via e-mail of een ticket van de klantenservice bij het retourneren van een pakket. LABFRESH aanvaardt enkel geretourneerde artikelen die worden geretourneerd met originele labels en barcode. Klanten betalen alleen voor het retourlabel wanneer dit wordt gebruikt. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht overeenkomstig paragraaf 9 van deze voorwaarden, en de artikelen zonder originele etiketten terugstuurt, is hij wettelijk verplicht de waardevermindering aan LABFRESH te vergoeden.

6. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHTEN

EIGENDOMSRECHT Door LABFRESH verzonden artikelen blijven eigendom van LABFRESH tot volledige vereffening van het rekeningsaldo.

7. AANKOOPPRIJS EN BETALINGSWIJZE

7.1 De opgegeven prijzen bij het afrekenen op de webshop zijn definitief, met inbegrip van telkens de relevante lokale BTW en andere prijscomponenten. Er zijn geen extra kosten voor levering van toepassing.

7.2 LLABFRESH biedt de klant verschillende betalingswijzen aan. De klant kan, alvorens te bestellen, op elk moment alle informatie over aanvaarde betalingswijzen terugvinden op de website. LABFRESH behoudt zich het recht voor om individuele betalingsmethoden niet of alleen voor bepaalde bestellingen aan te bieden.

7.3 Alle gegevensgerelateerde handelingen (bijv. verzameling, verwerking en overdracht) worden uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften. Gegevens die relevant zijn voor zakelijke transacties worden opgeslagen en doorgegeven aan dienstverleners die door ons zijn aangesteld, wanneer dit nodig is voor de verwerking van bestellingen.

7.4 Onze basisprijzen zijn vastgesteld in euro. Voor uw gemak kunt u in uw eigen valuta uitchecken. Let op: als u uitcheckt in USD, CAD, DKK of GBP, worden de prijzen automatisch vastgesteld op basis van de meest recente (uurlijkse) wisselkoersen en kunnen daarom fluctueren. In het geval dat u kiest voor een terugbetaling, kunnen wij u alleen terugbetalen in euro's, die vervolgens worden omgerekend naar uw valuta.

8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

8.1 Garantie wordt gegeven volgens de wet op de aansprakelijkheid voor gebreken.

8.2 De klant heeft geen recht op schadevergoeding. Uitgezonderd hiervan zijn aanspraken met betrekking tot lichamelijk letsel en levensbedreigend letsel, letsel aan de gezondheid of als gevolg van een schending van kernelementen van het contract (kardinale plicht), evenals aansprakelijkheden voor andere schade als gevolg van opzettelijke of grove nalatigheid door LABFRESH, haar wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen. Kernelementen van de overeenkomst zijn die elementen die relevant zijn voor het bereiken van het doel van de overeenkomst.

8.3 IIn het geval van een schending van kernelementen van de overeenkomst is LABFRESH alleen aansprakelijk voor schade die typisch is voor de overeenkomst en voorspelbaar in het geval dat deze is veroorzaakt door nalatigheid, met uitzondering van vorderingen van de klant op basis van letsel van leven, lichaam of gezondheid.

8.4 De beperkingen vermeld in paragraaf 8.2 en 8.3 gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en hulppersonen van LABFRESH, indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

9. Terugbetalingen & ANNULERINGEN

Als u artikelen hebt geretourneerd, wordt het aankoopbedrag terugbetaald via dezelfde betaalmethode die u bij de bestelling hebt gebruikt. Zie hieronder voor meer informatie. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen automatisch teruggestort op uw creditcardrekening

Artikelen ruilen
Het is altijd mogelijk om een artikel te ruilen voor een soortgelijk artikel in een andere maat of kleur. Plaats gewoon een aparte bestelling op www.labfresh.eu voor het vervangende artikel. Als u vragen heeft over een terugbetaling, neem dan contact met ons op via hello@labfresh.eu.

10. GEGEVENSBESCHERMING

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens geschiedt uitsluitend volgens de richtlijnen van de Nederlandse privacywetgeving. Voor meer informatie betreffende de toestemming van de klant en betreffende het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens verwijzen wij u naar de Privacy-sectie die op elk moment kan worden geraadpleegd op de website van LABFRESH via het menu-item 'Privacy'.

11.OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN AAN DERDEN

LABFRESH is gerechtigd alle rechten en verplichtingen die uit het contract voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. In geval van een dergelijke gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde, heeft de klant het recht om de overeenkomst op het moment van overdracht te ontbinden.

12. OVERDRACHT VAN VORDERINGEN AAN DERDEN

Aan LABFRESH wordt door de klant de toestemming verleend om elke openstaande schuldvordering te verkopen aan een derde met het oog op de inning ervan ("Factoring").

13. SLOTBEPALING

13.1 Op overeenkomsten gesloten tussen LABFRESH en haar klanten is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij overeenkomsten met consumenten geldt deze keuze slechts voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingendrechtelijke bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

13.2 Deze voorwaarden blijven voor het overige van kracht indien afzonderlijke leden onverbindend worden. Wettelijke bepalingen vervangen alle bestaande ineffectieve paragrafen. Indien dit een onredelijk nadeel voor een van de partijen oplevert, worden de voorwaarden in hun geheel ongeldig.

13.3 Link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: www.ec.europa.eu/consumers/odr (volgens de verordening voor onlinegeschillenbeslechting in consumentenzaken).

14. PROMOTIES, KORTINGEN & AANBIEDINGEN

Van tijd tot tijd kunnen we promoties uitvoeren die de prijs van bepaalde producten verlagen.

Als de promotie wordt geactiveerd door een kortingscode, moet de klant de kortingscode invoeren bij de kassa.Elke promotie, korting of aanbieding heeft zijn eigen voorwaarden, die duidelijk worden gemaakt op het moment en de plaats waar deze wordt geïntroduceerd, bijv. in een e-mail, op de productpagina's, in een Facebook-advertentie, enz.

Als je een unieke kortingscode krijgt die alleen voor jou bedoeld is, houd deze dan geheim en laat hem door niemand anders gebruiken of misbruiken (plaats hem bijvoorbeeld niet op sociale media).

Als we fraude, geknoei, technische fouten of iets anders opmerken waar we geen controle over hebben en dat invloed heeft op het verloop of de eerlijkheid van de promotie - kunnen we de Promo Code annuleren, wijzigen of opschorten.

Promoties, kortingscodes en aanbiedingen kunnen nooit worden gecombineerd. Klanten hebben het recht om één aanbieding/kortingscode/promotie per bestelling te gebruiken.

Aanbiedingen, promoties en kortingscodes zijn niet overdraagbaar, hebben geen contante waarde en kunnen niet worden toegepast op eerdere aankopen of de aankoop van cadeaubonnen. Wij behouden ons het recht voor om een promotie op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te beëindigen.